ISSN 2095-2899
CN 43-1516/TB
CODEN JCSTFT
Founded in 1994
Published monthly

Open Access

Vol. 15    No. 1    February 2008

Content

1
Prediction of grain size for large-sized aluminium alloy 7050 forging during hot forming
YI You-ping(易幼平), FU Xin(付 欣), CUI Jin-dong(崔金栋), CHEN Hua(陈 华)
2
Directional migration behavior of cerium during sintering process of mischmetal doped cemented carbide
ZHANG Li(张 立), CHEN Shu(陈 述), XIONG Xiang-jun(熊湘君), YU Xian-wang(余贤旺), WANG Yuan-jie(王元杰)
3
Microstructures and magnetic properties of [SiO2/FePt] 5/Ag thin films
FAN Jiu-ping(范九萍), XU Xiao-hong(许小红), JIANG Feng-xian(江凤仙),TIAN Bao-qiang(田宝强), WU Hai-shun(武海顺)
4
Synthesis of carbon nanofibers by ethanol catalytic combustion technique
LI Fei(李 飞), ZOU Xiao-ping(邹小平), CHENG Jin(程 进), ZHANG Hong-dan(张红丹), REN Peng-fei(任鹏飞), WANG Mao-fa(王茂发), ZHU Guang(朱 光)
5
Resistance optimization of flexes in aluminum reduction cells
LI Jie(李 劼), LIU Jie(刘 杰), LIU Wei(刘 伟), LAI Yan-qing(赖延清), WANG Zhi-gang(王志刚), WU Yu-yun(伍玉云)
6
Effect of CaO doping on mechanical properties and thermal shock resistance of 10NiO-NiFe2O4 composite ceramics
LAI Yan-qing(赖延清), ZHANG Yong(张 勇), ZHANG Gang(张 刚), TIAN Zhong-liang(田忠良), LI Jie(李 劼)
7
Preparation of spherical and dense LiNi0.8Co0.2O2 lithium-ion battery particles by spray pyrolysis
HU Guo-rong(胡国荣), DENG Xin-rong(邓新荣), PENG Zhong-dong(彭忠东),CAO Yan-bin(曹雁冰), LIU Zhi-min(刘智敏), LIU Ye-xiang(刘业翔)
8
Coating of LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 cathode materials with alumina by solid state reaction at room temperature
PENG Zhong-dong(彭忠东), DENG Xin-rong(邓新荣), DU Ke(杜 柯), HU Guo-rong(胡国荣), GAO Xu-guang(高旭光), LIU Ye-xiang(刘业翔)
9
Flame image recognition of alumina rotary kiln by artificial neural network and support vector machine methods
ZHANG Hong-liang(张红亮), ZOU Zhong(邹 忠), LI Jie(李 劼), CHEN Xiang-tao(陈湘涛)
10
Fabrication of ferrocenyl glutathione modified electrode and its application for detection of cadmium ions
WANG Fang-bin(王芳斌), FAN Mei-yi(范美意), LIU You-nian(刘又年),WANG Jian-xiu(王建秀), ZENG Dong-ming(曾冬铭), HUANG Ke-long(黄可龙)
11
Interfacial interaction of bio-leaching of pyrite mineral
GU Guo-hua(顾帼华), WANG Hui(王 晖), SUO Jun(锁 军), QIU Guan-zhou(邱冠周), HAO Ye(郝 野)
12
Synthesis of P(St-BA-MAA-SPAA) nano-latex and its application in high anti-corrisive coating
LIU Hai-feng(刘海峰), SHENG Ming-shuang(盛明爽), PAN Zhao-ji(潘肇基), QIU Da-jian(邱大健), GUO Zhi-hua(郭志华), GAN Fu-xing(甘复兴)
13
Microwave assisted-semi bionic extraction of lignan compounds from Fructus Forsythiae by orthogonal design
TU Qiu-yun(涂秋云),, ZHOU Chun-shan(周春山), TANG Jian-ping(汤建萍)
14
Flame retardancy and its mechanism of polymers flame retarded by DBDPE/Sb2O3
ZUO Jian-dong(左建东), LI Rong-xun(李荣勋), FENG Shao-hua(冯绍华), LIU Guang-ye(刘光烨), ZHAO Jian-qing(赵建青)
15
Influence of underground water seepage flow on surrounding rock deformation of multi-arch tunnel
LI Xi-bing(李夕兵),, ZHANG Wei(张 伟), LI Di-yuan(李地元),, WANG Qi-sheng(王其胜),
16
3D finite element analysis on pile-soil interaction of passive pile group
ZHAO Ming-hua(赵明华), LIU Dun-ping(刘敦平), ZHANG Ling (张 玲), JIANG Chong(蒋 冲)
17
Potential mechanisms of pore-fluid movement from continental lithospheric mantle into upper continental crust
ZHAO Chong-bin(赵崇斌), , PENG Sheng-lin(彭省临), LIU Liang-ming(刘亮明), B. E. HOBBS, A. ORD
18
Formation mechanism of breccia pipe type in Yixingzhai gold deposit
SHAO Yong-jun(邵拥军), ZHANG Yi-zhou(张贻舟), ZHANG Jian-dong(张建东),
19
Fatigue properties analysis of cracked rock based on fracture evolution process
ZHANG Ping(张 平), , XU Jian-guang(徐建光), LI Ning(李 宁)
20
Numerical method of slope failure probability based on Bishop model
SU Yong-hua(苏永华), ZHAO Ming-hua(赵明华), ZHANG Yue-ying(张月英)
21
Mechanical mechanism analysis of tension type anchor based on shear displacement method
XIAO Shu-jun(肖淑君), CHEN Chang-fu(陈昌富)
22
Failure analysis of polycrystalline diamond compact cutters forbreaking rock by bending waves theory
GONG Sheng-wu(龚声武), ZHAO Fu-jun(赵伏军)
23
Stability classification model of mine-lane surrounding rock based on distance discriminant analysis method
ZHANG Wei(张 伟), LI Xi-bing(李夕兵),, GONG Feng-qiang(宫凤强),
24
Analysis theory of spatial vibration of high-speed train and slab track system
XIANG Jun(向 俊), HE Dan(赫 丹), ZENG Qing-yuan(曾庆元)
25
Kinetic model on coke oven gas with steam reforming
ZHANG Jia-yuan(张家元), ZHOU Jie-min(周孑民), YAN Hong-jie(闫红杰)
26
Model of generic project risk element transmission theory based on data mining
LI Cun-bin(李存斌), WANG Jian-jun(王建军)
27
Application of neural network to prediction of plate finish cooling temperature
WANG Bing-xing(王丙兴), ZHANG Dian-hua(张殿华), WANG Jun(王 君), YU Ming(于 明), ZHOU Na(周 娜), CAO Guang-ming(曹光明)
28
An extended particle swarm optimization algorithm based on coarse-grained and fine-grained criteria and its application
LI Xing-mei(李星梅), ZHANG Li-hui(张立辉), QI Jian-xun(乞建勋), ZHANG Su-fang(张素芳)
Copyright © Journal of Central South University
Tel: +86-731-88836963 or +86-731-88877727
Fax: +86-731-88877727
E-mail:zngdxb@csu.edu.cn 湘ICP备09001153号-11